1-700-70-10-88 התחברות חודשיים חינם מ-ע-כ-ש-י-ו

ניכוי במקור – מה יגרור דיווח מוטעה של הסכום?

מה זה בדיוק ניכוי במקור?

ניכוי במקור הוא בפועל חובה החלה על מי שמשלם בגין רכישת מוצר או שירות מסוים לנכות מס הכנסה מהתשלום לבית העסק או למוטב אחר. את סכום הניכוי המשלם נדרש להעביר לרשויות המס. על פי תקנות המס בישראל, חובת המס חלה על המוטב שזכאי לקבל תשלום, אך בפועל החובה לנכות את המס באופן חלקי או מלא חלה על המשלם. 

במדינת ישראל המחוקק החליט על חובת הניכוי במקור כדי להילחם ולמנוע את התופעה הנפוצה של אי דיווח לרשויות המס, ובעיקר למס הכנסה. רבים אינם מדווחים על הכנסות וקבלת תשלום, על כן המדינה נלחמת בתופעה וכך היא מגדילה ומבטיחה את הכנסותיה.

כדאי לדעת כי ניכוי מס במקור מהווה את אחת הדרכים לתשלום מס הכנסה על ידי בעלי עסקים ועצמאים. לאחר פתיחת התיק ברשויות המס העצמאי מקבל הודעה על חובת הניכוי, ועליו להקפיד על ההוראות ולפעול כנדרש בתקנות. בחודש ספטמבר 2017 הוחלט ברשות המיסים לשנות את חובת הניכוי לעוסקים פטורים, והחל ממועד זה כל אדם שפותח תיק עוסק פטור ברשות המיסים זכאי לפטור מחובת הניכוי.

ראוי לציין כי חובת הניכוי במקור מפורטת ומוסברת בסעיפים 162 עד 173 לפקודת מס הכנסה. מכוח סעיפים אלה נקבעו התקנות והצווים הנוגעים לכללי הניכוי במקור, הכללים עוסקים במגוון תשלומים מהם יש לנכות מס במקור, למשל שכר עובדים, שכר מרצים, שכר סופרים וכו'.

 

דוגמאות לניכוי מס במקור

  • ניכוי מס על דיבידנד על ידי הבנקים המנהלים תיק ניירות ערך ללקוח כלשהו.
  • ניכוי מס משכר העובד על ידי המעסיק.
  • לקוח המנכה מס במקור בעת התשלום לספק, בהתאם לכללים.

 

מה זה אישור ניכוי מס במקור?

עצמאים רבים פונים אלינו בשאלה מה זה בדיוק אישור ניכוי במקור, ורבים מעוניינים לדעת מי צריך לנכות מס במקור, מה החוק קובע, האם יש לדווח על הניכוי לרשויות המס, כיצד לברר מה גובה הניכוי בעסק ועוד.

ההגדרה של אישור ניכוי במקור: מסמך המהווה אישור רשמי המופק על ידי מס הכנסה לצורך ניכוי מס בשיעור המצוין באישור. האישור קובע את אחוז הניכוי שעל הלקוח להפריש למס הכנסה בעת התשלום לספק עבור עסקה מסוימת, ואחוז הניכוי נקבע על ידי פקיד השומה בהתאם לשיקול דעתו, ותוך התייחסות לענף העיסוק של העצמאי.

כפי שציינו, מי שפותח עוסק פטור החל מחודש ספטמבר 2017 זכאי פטור מחובת הניכוי. אם העוסק מעוניין לבדוק האם חלה עליו חובת ניכוי ומה אחוז הניכוי שעליו לנכות, יש לבקר באתר של רשות המיסים ולהקליד את מספר העוסק לצורך הזדהות וקבלת המידע.

בנוסף על כך, עסקים המתנהלים באופן מסודר ותקני מול רשות המיסים, כל עוד הם הגישו לפחות דו"ח שנתי אחד למס הכנסה, יכולים להגיש בקשה לקבלת פטור מחובת ניכוי מס במקור, ולרוב מקבלים אישור לפטור בקלות.

 

דיווח על הניכויים

עצמאי כמו עוסק מורשה החייב בניכוי מס במקור נדרש להגיש דו"ח שנתי המפרט את תשלום ההכנסה החייבת בניכוי, וזאת לפי סעיף 166 לפקודת מס הכנסה. יש לצרף לדו"ח הצהרה לפיה הפרטים שנמסרו מלאים ונכונים, את הטופס אפשר להגיש באופן מקוון, למסור ידנית במס הכנסה או לשלוח בדואר.

אם עוסק מורשה או עוסק אחר נדרש לשלם מקדמות חודשיות למס הכנסה באפשרותו להפחית את הסכום שנוכה במקור מהסכום שעליו להעביר למס הכנסה במסגרת תשלום המקדמות. הנושא של ניכוי במקור גורם לבלבול רב אצל העוסקים, לכן מומלץ להיעזר ברואה חשבון או ביועץ מס כדי לנכות נכון מס במקור ולדווח כנדרש.