1-700-70-10-88 התחברות חודשיים חינם מ-ע-כ-ש-י-ו

חישוב ימי חופשה

איך עושים זאת נכון?

כמה ימי חופש מגיע לכם על פי חוק? איך מבצעים חישוב ימי חופשה? מהי השיטה הנכונה לבצע חישוב ימי חופשה לעובד שעתי במשרה חלקית? מה משפיע על חישוב ימי חופשה לעובד? מה קובע צו ההרחבה בדבר חישוב ימי החופשה לעובדים השכירים בעקבות המעבר לשבוע עבודה מקוצר? כתבנו עבורכם מדריך מפורט ועדכני בנושא מספר ימי החופשה המגיע לכם על פי חוק.

מספר ימי חופשה לפי החוק

כל עובד שכיר במדינת ישראל זכאי לקבל ימי חופש בתשלום, אלו עלויות מעביד המוכרות בחוק. העובד צובר ימי חופשה בכל שנת עבודה בהתאם לקבוע בחוק חופשה שנתית ובצו ההרחבה בדבר מעבר לשבוע עבודה מקוצר.

מספר ימי החופשה שמגיע לכל עובד במשק המקומי מושפע מהוותק שלו במקום עבודתו, ממספר ימי העבודה שהוא עבד באותה שנה ובנוסף מתייחסים לתקופת ההעסקה שלו, כלומר האם העובד הועסק לאורך כל השנה או שהוא הועסק רק בחלק מהשנה. כמו כן, ישנם הבדלים בצבירת ימי החופשה עבור עובדים המועסקים במקום עבודה שבו עובדים 5 ימים בשבוע לבין צבירת ימי החופשה עבור עובדים המועסקים במקום עבודה שבו עובדים 6 ימים בשבוע.

חשוב לדעת כי עובד בשכר שעתי או בשכר יומי זכאי לחופשה כל עוד הוא מועסק לפחות 75 ימים אצל אותו המעסיק, בין אם המעסיק הוא חברה בע"מ ובין אם הוא עוסק מורשה או פטור. אם העובד היה מועסק במשך תקופה קצרה יותר הוא אינו זכאי לחופש בתקופת ההעסקה שלו אך הוא זכאי לקבל תוספת תשלום בהתאם לתנאי הזכאות הקבועים בחוק חופשה שנתית. בני נוער זכאים לפי החוק ל-18 ימי חופשה וזאת ללא תלות בוותק שהם צברו במקום העבודה.

מספר ימי חופשה לפי צו ההרחבה

כאמור, מספר ימי החופשה שכל עובד צובר במקום עבודתו תלוי בשאלה האם הוא עובד במקום שבו מונהג שבוע עבודה בן 5 ימים או שבוע עבודה בן 6 ימים. כמו כן, מספר ימי החופשה שהעובד צובר תלוי בשאלה האם הוא מועסק במקום עבודה או בענף מסוים שחל בו צו הרחבה בדבר מעבר לשבוע עבודה מקוצר. יודגש כי במקום עבודה שעליו לא חל צו ההרחבה מחשבים את מספר ימי החופשה לעובד השכיר לפי חוק חופשה שנתית, וניתן לראות את הפירוט בטבלה שהכנו עבורכם.

צו ההרחבה שנחקק בעקבות ההחלטה לקצר את שבוע העבודה ל-5 ימים בשבוע חל על מרבית המעסיקים במשק הישראלי, למעט מקומות שבהם מועסקים 4 עובדים או פחות, מעסיקים ועובדים שחל עליהם הסכם קיבוצי, חברות ממשלתיות, חברות עירוניות ועוד.

בכל מקרה שבו קיים פער בין מספר ימי החופשה לפי הנקוב בחוק לבין מספר ימי החופשה הקבועים בצו ההרחבה, מתייחסים למספר הימים הגבוה מביניהם.

טבלת חישוב ימי חופשה לעובד שצו ההרחבה לא חל עליו זכאי לימי חופשה על פי חוק חופשה שנתית:

ותק בעבודה (שנים) ימי זכאות נטו ימי זכאות כולל שישי שבת
4-1 12 16
5 12 16
6 14 18
7 15 21
8 16 22
9 17 23
10 18 24
11 19 25
12 20 26
13 20 27
14 ומעלה 20 28

 

חשוב לציין כי במניין ימי החופשה של העובד במקום עבודתו, בין אם הוא מועסק על ידי חברה בע"מ ובין אם על ידי עוסק, לא כוללים את הימים הבאים בעת חישוב ימי חופשה לעובד: שירות במילואים, ימי שביתה (למעט עובדי מדינה), חופשת לידה, ימי הודעה על התפטרות או פיטורים, ימי מחלה, ימי אבל במשפחתו של העובד, ימי החג שבהם החוק קובע כי לא עובדים, יום שבתון במועד הבחירות לכנסת, ימים שבהם הוחלט לא לעבוד בעקבות הסכם קיבוצי או נוהג אחר הקיים במקום העבודה.

כמו כן, כאשר מבצעים חישוב במחשבון ימי חופשה לעובד שעתי במשרה חלקית, מחשבים שווי יום חופשה נמוך יותר בגלל חלקיות המשרה, אך צבירת ימי החופשה דומה לצבירת ימי חופש של עובדים במשרה מלאה. המעסיק רשאי להעניק לעובדיו יותר ימי חופשה בתשלום, והדבר נתון להחלטתו.

ימי החופשה השנתית בהתאם לצו ההרחבה

ימי החופשה השנתית בהתאם לצו ההרחבה (שבוע עבודה בן 5 ימים):

שנות ותק מספר ימי חופשה (נטו) מספר ימי חופשה כולל שישי שבת
4-1 12 16
5 12 16
8-6 17 23
9 ומעלה 23 31

ימי החופשה השנתית בהתאם לצו ההרחבה (שבוע עבודה בן 6 ימים):

שנות ותק מספר ימי חופשה (נטו) מספר ימי חופשה כולל שישי שבת
4-1 14 16
5 14 16
6 16 18
7 18 21
8 19 22
9 20 23
10 21 24
11 22 25
12 23 26
13 24 27
14 ומעלה 24 28

מספר ימי חופשה לעובדים המועסקים על ידי קבלן כוח אדם

חוק חופשה שנתית קובע את מספר ימי החופשה המגיע לעובד, מלבד בענפים מסוימים שבהם חל הסכם קיבוצי, צו הרחבה או שיש תקנות המטיבות עם העובד. כך לדוגמה, במקרה של חישוב חופשה שנתית לעובדי קבלן כוח אדם במגזר בפרטי, ולעיתים גם במגזר הציבורי, מבצעים חישוב ימי חופשה לפי ותק ובהתאם להוראות שנקבעו בצו הרחבה בענף אספקת שירותי כוח אדם (2004).

טבלת חישוב ימי עבודה לעובד המועסק על ידי קבלן כוח אדם:

שנות ותק 5 ימי עבודה 6 ימי עבודה
4-1 (החל מחודש ינואר 2017) 12 14
5 12 14
8-6 17 19
9 ומעלה 23 26

מספר ימי חופשה לבני נוער

בני נוער אשר עובדים אצל המעסיקים השונים במשק זכאים גם הם לימי חופשה ממקום העבודה, והחוק קובע עד 18 ימי חופשה בשנה, בהתאם להיקף המשרה שלהם. בני נוער זכאים לימי חופשה בתשלום מלא עבור ימים אלה, והזכאות נקבעת לפי ימים קלנדריים בלוח השנה. לכן, בפועל, בני נוער עובדים אשר זכאים ל-18 ימי חופשה בשנה יכולים לנצל רק 14 או 16 ימי חופשה מאחר שבתוך ה-18 ימים כוללים את ימי המנוחה שבהם לא עובדים.

בני נוער המועסקים 5 ימים בשבוע יכולים לנצל בפועל 14 ימי חופשה בשנה, לעומת בני נוער המועסקים 6 ימים בשבוע שיכולים לנצל 16 ימי חופשה בשנה.

חישוב ימי חופשה לעובד שעתי במשרה חלקית

כפי שציינו בתחילת המדריך, מספר ימי חופשה לעובד נקבע ע"פ ותק במקום העבודה, מספר ימי העבודה בשבוע, אופן חישוב השכר ומעמד העובד. יש הבדל בין חישוב ימי חופשה לעובד שעתי במשרה חלקית לבין חישוב ימי חופשה לעובד על בסיס של שכר חודשי גלובלי.

עובד בשכר שעתי או יומי זכאי לחופשה שנתית ממקום עבודתו בדיוק כמו כל עובד המועסק בשכר חודשי, כל עוד הוא עומד באחד משני התנאים הבאים:

  • העובד היה מועסק על ידי אותו מעסיק לפחות 75 ימים ברציפות באותה השנה או במהלך שנתיים רצופות.
  • לעובד יש חוזה עבודה עם המעסיק שלו לתקופה של עבודה רציפה מעל 74 ימים.

חישוב ימי חופשה לעובד במשרה חלקית נעשה באופן זהה לחישוב הימים לעובד המועסק במשרה מלאה. יחד עם זאת, חשוב לציין כי חישוב דמי חופשה לעובד בשכר שעתי נעשה בדרך אחרת משיטת החישוב של ימי החופשה לעובד בשכר חודשי. העובד בשכר שעתי זכאי לדמי חופשה בגובה השכר היומי שהוא היה מקבל אילו עבד בזמן חופשתו.

למידע נוסף בנושא חישוב ימי חופשה לעובד שעתי במשרה חלקית או בנושאי חישוב ימי חופשה לכל עובד אחר – אנא צרו איתנו קשר באמצעות הטלפון, המייל או האתר.