1-700-70-10-88 התחברות חודשיים חינם מ-ע-כ-ש-י-ו

ניכוי מס במקור משירותים ונכסים

איך זה אפשרי ומתי עושים זאת?

רשות המיסים מעוניינת להבטיח את חלקה בכל עסקה החייבת במס, ובמס הכנסה רוצים לקבל את הכסף מראש ולא להמתין עד לסוף שנת המס. לכן, רשות המיסים החליטה להטיל חובת ניכוי מס במקור משירותים ונכסים על עסקים שונים בכל הענפים בישראל, וכך מס הכנסה אינו מפספס תשלומי מס בגין העסקאות שבוצעו ודואג גם למלא את קופת המדינה. מהם תשלומי שירותי ונכסים? מה הגורמים שמשפיעים על גובה התשלום? מהן תקנות המס הנוגעות לחובת ניכוי מס במקור משירותים ונכסים? האם ההליך מורכב?

המומחים שלנו ב-Invoice4U הכינו עבורכם מדריך מפורט בנושא ניכוי מס, והם עונים על כל השאלות הנפוצות שלכם. למידע נוסף, לייעוץ מקצועי ולייצוג מול רשויות המס כדי להקטין ניכוי מס במקור או לקבל פטור מניכוי מס במקור – צרו איתנו קשר באמצעות הטלפון, הדואר האלקטרוני או האתר!

מהם תשלומי שירותים ונכסים?

באופן כללי, אחת מהדרכים לתשלום מס הכנסה על ידי עצמאים ועסקים גדולים היא באמצעות ניכוי מס במקור על ידי לקוחות העסק. החוק בישראל קובע כי ישנם לקוחות שונים החייבים לנכות מס, או לנכות חלק מהמס, שבעל העסק נדרש להעביר למס הכנסה, ועליהם לנכות את המס מתוך התשלום שהם מעבירים ומשלמים לבעל העסק.

ישנם תשלומים שחלה עליהם חובה לנכות מס במקור מכוח תקנה מסוימת, לתשלומים אלה נקבעו שיעורי ניכוי מס במקור בהתאם לסוג התשלום, למשל תשלומים כמו דמי שכירות, שכר דירקטורים, שכר סופרים, שכר עבודה, שכר מרצים, שכר דירקטורים, מענקי פרישה, רווחים ו/או הכנסות מהגרלות הימורים ופרסים, תשלומי דיבידנד או ריבית ועוד. לגבי תשלומים אחרים יש הוראות כלליות בפקודת מס הכנסה הקובעות מי חייב בניכוי מס במקור.

כדאי לדעת כי סעיפים 164 ו-243 לפקודת מס הכנסה קבועים ומגדירים את חובת ניכוי מס במקור. תקנות מס הכנסה (ניכוי מתשלומים בעד שירותים או נכסים), התשל"ז-1977 קובעות את חובת הניכוי במקור בעיקר על גופים גדולים, כולל רשויות המדינה וגופים אשר דינם הוא כדין המדינה, למשל המדינה, בנק ישראל, איגוד ערים, ביטוח לאומי, רשות הנמלים, רשות השידור, רשות שדות התעופה, רשויות מקומיות שירות התעסוקה, האפוטרופוס הכללי ועוד.

כדאי לדעת כי ניכוי מס במקור משירותים ונכסים חל על גופים ועסקים גדולים שמחזור העסקאות השנתי שלהם מעל 5.3 מיליון ₪, ובנוסף החובה לנכות מס במקור חלה על חברות החייבות על פי תקנות המס לנהל מערכת חשבונות כפולה, בהתאם להוראות שנקבעו לניהול פנקסים. אגב, חשוב לציין כי החל בספטמבר 2017 מוענק אישור פטור מניכוי מס במקור למי שפותח עסק חדש בסיווג של עוסק פטור.

הגורמים המשפיעים על גובה התשלום

כאמור, תקנות מס הכנסה בנושא ניכוי מס במקור משירותים ונכסים, מגדירים וקובעים את התקנות של ניכוי מס במקור וניהול ספרים. התקנות של רשויות המס בישראל קובעות את חובת הניכוי במקור משירותים ומנכסים. החובה לנכות מס חלה על מי שמשלם את התשלומים עבור שירותים ונכסים, למעט מקרה של תשלומים בעד נכס או שירות מסוים שהשווי שלכם נמוך מהסכום המעודכן בסעיף 2(ב) לחוק עסקאות גופים ציבוריים, והתקנות קובעות שיש לנכות מתשלומים אלה מס בשיעור 20%.

הגדרות

התקנות מגדירות תשלומים בעד שירותים ונכסים על פי משמעותם בצו מס הכנסה (קביעת תשלומים בעד שירותים או נכסים כהכנסה). המשלם מוגדר כאדם המשלם תשלומים עבור שירותים או נכסים, למעט אדם יחיד או שותפות של יחידים אם פקיד השומה אישר בכתב כי הם אינם נחשבים כמשלם בשנת המס בעקבות מחזור עסקאות נמוך. התקנות מגדירות מקבל כאדם אשר מקבל תשלום בעד שירותים או נכסים, למעט אדם המפורט בתוספת לתקנות.

ניכוי מס

מי שמשלם בעד שירותים או נכסים, למעט במקרה של תשלומים בעד נכס או שירות ששווים נמוך מהסכום הקבוע בסעיף 2(ב) לחוק עסקאות גופים ציבוריים, חייב לנכות מהתשלומים האלה מס הכנסה בשיעור של 20%. אם פקיד השומה סבור כי מקבל התשלום לא הגיש כנדרש בחוק את הדוחות שהוא חייב בהם ואין בידו אישור מס במקור וניהול ספרים, פקיד השומה רשאי להחליט על ניכוי מס בשיעור גבוה יותר של 30%. כמו כן, פקיד השומה רשאי להקטין או להגדיל את שיעור ניכוי המס לפי קביעתו.

תיאום ניכוי מס

החוק מאפשר לפקיד השומה לאשר בכתב כי ניכוי מס במקור יוקטן, בהתאם לתקנות המחייבות, אם הוא סבור כי ניכוי המס גבוה ויביא לעודף בתשלום מס הכנסה, כלומר תשלום ביתר.

תשלום והגשת דו"ח

מחובתו של המשלם להגיש לפקיד השומה דין וחשבון על מקבלי התשלום ועל התשלומים בעד שירותים או נכסים שהוא שילם עבורם, באמצעות הגשת טופס 852. הטופס כולל את הסכום שנוכה בחודש הקודם, לפי התקנות המחייבות, ועליו לשלם באותו מועד את סך המס שנוכה.

רישום ומסירת המסמכים

המשלם חייב להקפיד על כרטיס תשלומים בעד שירותים או נכסים לכל כל מקבל תשלום, ועליו למלא ולהגיש טופס 851, הכולל את הפרטים המפורטים. המשלם חייב למסור לפקיד השומה את טופס 851 בתוך שבוע ימים מיום התשלום, ובנוסף עליו לרשום ולהגיש ריכוז של הכרטיסים באמצעות טופס 856, וזאת שלא יאוחר מ-31 במרץ עבור כל שנת מס. הגשת הטפסים באמצעות המערכת של רשויות המס חלה על מי שחייב בניהול מערכת חשבונות כפולה ועל מעסיקים שיש להם 10 עובדים או יותר, וכן על נישום העורך את חישוב התשלומים בעבור שירותים או נכסים ואת הניכויים מהם באמצעות מערכת המיכון.

קבלת אישורים ותיעוד

מי שמשלם למקבל תשלומים עבור שירותים או נכסים, חייב על פי התקנות  לספק למקבל התשלומים אישור בטופס 857 על התשלומים שהוא שילם ועל המס שנוכה במקור מתשלומים אלה, עליו להמציא את האישורים והתיעוד עד ה-20 במרץ של כל שנה, לגבי שנת המס הקודמת.

איך יודעים האם המקרה שלי מזכה?

באופן כללי כל חברה, עמותה, עוסק מורשה ובעל עסק חייב בחובת ניכוי מס במקור משירותים ונכסים, על תשלומים ספציפיים כפי שמפורט בתקנות. מומלץ לבדוק האם הקריטריונים שנקבעו מחייבים אתכם בחובת ניכוי מס במקור וחשוב לבדוק מראש מהו השיעור של ניכוי מס על כל תשלום ובהתאם לכך לבצע את הניכוי ולדווח כנדרש.

אם אין למוטב אישור ניכוי מס במקור, המשלם חייב לנכות את שיעור המס המקסימלי הקבוע בחוק. לכן, מומלץ להגיש בקשה באתר רשות המיסים כדי לקבל אישור ניכוי מס במקור וניהול ספרים ולהגיש את האישור למשלם.

תקנות מס הכנסה בהקשר של ניכוי מס במקור משירותים ונכסים

כפי שציינו במדריך, סעיפים 162 ו-173 לפקודת מס הכנסה עוסקים ומגדירים את חובת הניכוי במקור. תקנות המס קובעות גם את חובת הדיווח ואת הסכום שיש לנכות בעד שירותים ונכסים.

האם ההליך מורכב?

נישום החייב בהנהלת חשבונות כפולה חייב על פי התקנות גם בניכוי מס במקור. הימנעות או אי ניכוי מס במקור משירותים ונכסים תביא לסנקציות על העסק. לכן, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי אצל רואה חשבון או יועץ מס, ויש להקפיד על ניכוי מס במקור וניהול ספרים כדי להתנהל נכון מול רשויות המס.