1-700-70-10-88 התחברות חודשיים חינם מ-ע-כ-ש-י-ו

חופשת לידה לגבר

מה חשוב לדעת על חופשת לידה לגבר?

האם גברים שהפכו לאבות טריים זכאים לחופשת לידה? מה אומר החוק בנושא חופשת לידה לגבר? מה הקריטריונים לחופשת לידה עבור גברים שכירים שבנות זוגם זכאיות לחופשת לידה על פי המוסד לביטוח לאומי? איך מחשבים דמי לידה לאב? האם המעסיק חייב להציע או לאפשר חופשת מחלה לאב? מהי תקופת אכשרה מלאה? מהן הזכויות בנושא חופשת לידה לגבר לעצמאי? המומחים של מערכת Invoice4U הכינו מדריך בנושא.

בשנים האחרונות חלו שינויים מהותיים בחוקים העוסקים בזכויות עובדים, ובין השינויים המרכזיים בחוק הקיים ניתן למצוא את האפשרות לקחת חופשת לידה לגבר שהפך לאב טרי. מטרת השינוי בחוק היא להביא לשוויון זכויות בשוק התעסוקה ולצמצם פערים בין גברים לנשים, מאחר שידוע כי מעסיקים רבים במשק הישראלי מהססים וחוששים לקבל לעבודה נשים בגיל הפריון, כיוון שהן עשויות להרות וללדת, והחוק מחייב את המעסיקים לתת חופשת לידה. כמו כן, יש מעסיקים שמעדיפים לקבל לעבודה גברים על פני נשים מאחר שידוע כי נשים נאלצות לטפל בילדים ואם הילד חולה עליהן להיעדר ממקום עבודתן.

 

מה אומר החוק?

בחודש יוני 2015 הכנסת אישרה את תיקון מס' 55 לחוק עבודת נשים, התיקון קובע שעובד יהיה זכאי להיעדר עד חמישה ימים ממקום עבודתו מהיום שלאחר יום הלידה של בת זוגו. על פי התיקון לחוק הוחלט שההיעדרות בשלושת הימים הראשונים תוגדר כחופשה שנתית לאב, ואם אין לעובד השכיר ימי חופשה המגיעים לו הוא יכול להיעדר מהעבודה במסגרת חופשה ללא תשלום. התיקון קובע גם שהאב הטרי יקבל שני ימים נוספים מתוך החמישה כהיעדרות מפאת מחלה, על כן הוא זכאי לתשלום בשני הימים הנותרים על פי חוק דמי מחלה.

בנוסף לזאת, כיום עובד שכיר רשאי לזקוף על חשבון ימי המחלה הצבורים לזכותו גם היעדרות ממקום עבודתו לצורך נוכחות בלידה של בת זוגו. האב המיועד יכול להיות נוכח בלידה החל מתחילת הופעת הצירים ועד 24 שעות מתום הלידה. אם העובד השכיר מעוניין לזקוף את ההיעדרות כדי להיות נוכח בלידה על חשבון ימי מחלה הוא חייב להודיע על כך למעסיק שלו ועליו למלא הצהרה בהתאם לנוסח הקבוע בתקנות ולצרף אישור מהרופא המטפל בבת זוגו.

בעקבות השינויים האחרונים לחוק, עובד שכיר שבת זוגו זכאית לחופשת לידה, זכאי לחלוק איתה את החופשה, כפי שמקובל ברוב מדינות ה-OECD, ובתנאים מסוימים הוא זכאי לשהות בחופשת לידה במקביל לבת זוגו למשך שבוע ימים.

 

הקריטריונים לזכאות מהביטוח הלאומי

לאור השינויים שחלו בחוק, כיום הזכאות לדמי לידה בגין חופשת הלידה של האב הטרי (עובד שכיר או עובד עצמאי) כפופה לצבירת תקופת אכשרה. הקריטריונים במוסד לביטוח לאומי הינם:

  • תקופת אכשרה מלאה כשכיר או כעצמאי ב-10 חודשים מתוך 14 חודשים שקדמו לחופשה הלידה, או ב-15 מתוך 22 חודשים שקדמו לחופשת הלידה.
  • בביטוח לאומי מתייחסים גם לחודשי עבודה בחו"ל של האב הטרי בתקופת האכשרה, כל עוד העובד והמעסיק שלו הם תושבי מדינת ישראל, ובתנאי שחוזה ההעסקה נחתם בישראל.
  • אם האב הטרי צבר את תקופת האכשרה המלאה כפי שנקבע בביטוח לאומי הוא זכאי לקבל חופשת לידה לגבר בתשלום, בתנאי שבת זוגו עונה על הקריטריונים לזכאות לדמי לידה, חלפו לפחות 6 שבועות מיום הלידה, ובת זוגו (היולדת) הצהירה בכתב על הסכמתה לוותר על חלק מחופשת הלידה שהיא זכאית לה, וכל עוד היא חזרה למקום עבודתה.
  • קריטריון נוסף הוא חופשת לידה לגבר (האב הטרי) למשך 6 ימים רצופים לפחות.

כפי שציינו, בעקבות השינוי לחוק האב הטרי יכול לקבל תקופת לידה והורות במקביל לבת זוגו או להחליף אותה בחלק מהתקופה. בביטוח לאומי מחשבים את הימים שבהם האב הארי שהה בתקופת לידה והורות על חשבון ימי הזכאות של היולדת.

במקרה של חופשת לידה לעצמאי, תנאי הזכאות זהים לקריטריונים שנקבעו לעובד שכיר. עם זאת, העצמאי יכול לבצע פעולות הנחוצות לתחזוקת העסק שלו במהלך חופשת הלידה ובתקופת ההורות, וזאת ללא פגיעה בזכאות שלו לקבל דמי לידה. יש לקבל אישור עבור חופשת לידה לעצמאי, את האישור מקבלים מסניף המוסד לביטוח לאומי בהתאם למקום המגורים של בני הזוג.

 

איך מחשבים דמי לידה לאב?

ראוי לציין כי דמי הלידה לאב הטרי ישולמו על ידי המוסד לביטוח לאומי בתשלום אחד, ישירות לחשבון הבנק של האב או לחשבון הבנק המשותף של בני הזוג. סכום דמי הלידה לאב נקבעים בהתאם לשכרו, כלומר לפי השכר המדווח שלפיו האב שילם דמי ביטוח לאומי, והתקרה לדמי הלידה לאב עומדת נכון לינואר 2023 על סכום מקסימלי של 1,602.17 ₪ ליום.

 

כדאי להיעזר במחשבון לחישוב דמי לידה באתר של ביטוח לאומי.

בסיס החישוב לדמי לידה לאב: ימי הזכאות של האב הטרי לקבל חופשת לידה לגבר בתשלום X דמי הלידה ליום. ימי הזכאות לקבל חופשת לידה לגבר בתשלום הם ע"פ ימי החופשה בפועל, כל עוד ימי הזכאות של האב ובת זוגו היולדת לא עולים על תקרת ימי הזכאות של בת הזוג.

חישוב סכום דמי הלידה (סכום יומי) עבור חופשת לידה לגבר (עובד שכיר) הוא לפי הגבוה מבין השניים:

  • השכר של הגבר ב-3 החודשים שקדמו ליום הפסקת העבודה, לחלק ב-90.
  • השכר של הגבר ב-6 החודשים שקדמו ליום הפסקת העבודה, לחלק ב-180.

לדוגמה, אם השכיר הפסיק לעבוד באמצע חודש יולי, חישוב הקצבה המגיעה לו מבוסס על ממוצע השכר שלו בחודשים אפריל – יוני, או בחודשים ינואר – יוני, לפי הגבוה מביניהם.

החישוב לעובד עצמאי שונה מאחר שהשכר שלו נקבע לפי המקדמות שהוא שילם לביטוח לאומי. לאחר שהעצמאי קיבל שומה ממס הכנסה, שכרו ייקבע לפי השומה העדכנית של השנה הקודמת – לפי הגבוה מבין השניים.

 

מיצוי זכויות האב

לצורך מיצוי הזכות לקבל חופשת לידה לגבר בתשלום מביטוח לאומי יש למלא ולהגיש טופס בל 360 (תביעה לתשלום דמי לידה לאב). אם יש לשכיר או לעצמאי פטור ממס הכנסה יש לצרף לתביעה את הפטור.

את התביעה יש להגיש לאחר הפסקת העבודה לצורך תקופת הלידה וההורות. אם התביעה של היולדת נקלטה אוטומטית במערכת של המוסד לביטוח לאומי וללא הגשת תביעה, הגבר נדרש לעדכן את ביטוח לאומי על כוונתו לצאת לחופשת לידה ולתקופת ההורות.

ניתן למלא טופס תביעה באופן ידני ולשלוח אותו יחד עם המסמכים הנלווים באתר האינטרנט או להגיש את הטופס והמסמכים באמצעות הדואר, הפקס או תיבת השירות בסניף של המוסד לביטוח לאומי. אם מגישים את התביעה רק לאחר שחלפה שנה מיום הפסקת העבודה עשויים לאבד את הזכאות לדמי לידה לגבר. יש להחתים את המעסיק על הטופס.

 

מהי תקופת אכשרה מלאה?

עובד שכיר או עובד עצמאי שצובר תקופת אכשרה מזכה (מלאה), כלומר מספר החודשים שבהם הוא עבד ושילם דמי ביטוח לאומי, עשוי להיות זכאי לדמי לידה אם הוא שילם דמי ביטוח עבור 10 מתוך 14 חודשים לפני יום הפסקת העבודה או עבור 15 מתוך 22 חודשים.

 

האם חברה או עסק מחויב להציע לאבא חופשת מחלה?

חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת הילד) קובע כי אב שכיר שבת זוגו עובדת (או בן זוגו) זכאי לעד 8 ימי היעדרות בשנה כדי לטפל בילד החולה, כל עוד הילד מתחת לגיל 16, וזאת על חשבון ימי המחלה שהוא צבר. הורה עצמאי זכאי לצבור ימי מחלה נוספים.

הכתבה באדיבות Invoice4U – למידע נוסף ולייעוץ מקצועי הנכם מוזמנים לפנות אלינו.