1-700-70-10-88 התחברות חודשיים חינם מ-ע-כ-ש-י-ו

דוח רווח והפסד

מהו דו''ח רווח והפסד ומה חשוב שתכירו בו?

מה זה בדיוק דוח רווח והפסד? מה חשוב לדעת על דוח רווח והפסד? האם הדוח מסייע בניהול העסק? מה הדוח כולל? מהם השלבים הבסיסיים להפקת הדוח החשוב לכל בעלי העסקים? המומחים של Invoice4U הכינו עבורנו מדריך בנושא דוח רווח והפסד הכולל תשובות לשאלות הנפוצות ביותר שלכם.

 

מה זה דוח רווח והפסד?

בעולם החשבונאות יש חשיבות רבה לדוח רווח והפסד, באנגלית P&L – Profit and Loss. הדוח הכספי מפרט ומסכם את התוצאות הכספיות של חברה מסוימת לפי פרק זמן נתון, בדרך כלל רבעון או שנה. הדוח כולל פירוט הכנסות, הוצאות, רווחים והפסדים שנרשמו בבית העסק בתקופה המדווחת. במסגרת הדוח המפרט את התוצאות הכספיות של ישות חשבונאית בפרק זמן נתון מקובל להשוות את התוצאות באותה השנה לתוצאות הכספיות שדווחו בשנה או בשנתיים הקודמות לשנת המס האחרונה.

חשוב לדעת כי הדוח מציג את כל ההכנסות וכל ההוצאות של בית העסק, בתקופת זמן נתונה כמו רבעון או שנה. זהו דוח חובה שיש למלא ולהגיש לרשות המיסים, לפחות אחת לשנה, ובדרך כלל מגישים את הדוח במסגרת הדוח השנתי. הדוח נועד גם לצרכי בקרה, מעקב והסקת תובנות.

עצמאים רבים אינם מתייחסים לדוח למרות חשיבותו. זהו אחד מהכלים החשובים לצורך ניהול עסק, וניתן באמצעותו להפיק תובנות, לנתח את מקורות הרווח של העסק, לנטר את ביצועי העסק ולקבל החלטות חשובות לייעול הפעילות בחברה ולבחינת כדאיות השקעות, רכישות ומיזוגים.

 

מה חשוב לדעת על דו"ח רווח והפסד?

חשוב לדעת כי דוח רווח והפסד הוא אחד מדיווחי החובה לרשות המיסים, יש להגיש את הדוח למס הכנסה, וחובת הדיווח חלה על בעלי עסק עצמאי. ניתן להוריד את הטופס למילוי הדוח מאתר רשות המיסים (טופס 1320), ויש למלא בדיוק רב את כל השדות הנדרשים והרלוונטיים לנישום. בתוך כך, כדאי לדעת כי יש אפשרות לשגר את הדוח ישירות מתוכנה מוכרת ומאושרת להנהלת חשבונות ישירות לרשות המיסים, וכך אין צורך למלא את הטופס ידנית. בדרך כלל מגישים את הדוח החשוב בעזרת מייצג כמו רואה חשבון או יועץ מס, ואנחנו יכולים לסייע לכם בנושא זה.

לאחר הקמת עסק עצמאי חדש יש להקפיד על הגשת הדיווחים הנדרשים על פי התקנות המחייבות, ואחד מהדיווחים הוא דוח רווח והפסד. הדוח החשוב הוא כלי לצורך ניהול עסק ויש בו פירוט של כלל ההכנסות, כלל ההוצאות, רווח או הפסד, בתקופת זמן נתונה עליה מדווחים, כלומר רבעון, חצי שנה או שנה. את תוצאות הדוח העדכני משווים לתוצאות המדווחות על ידי העסק בשנה או בשנתיים הקודמות כדי להסיק תובנות ולאתר דרכים לייעול העסק ולשיפור הפעילות העסקיות ולהגדלת הרווחיות.

ראוי לציין כי טופס 1320 מהווה נספח לדוח השנתי שיש להגיש למס הכנסה בסוף שנת המס. בנוסף, דוח רווח והפסד מכונה גם דוח התאמה למס הכנסה.

דוגמה לדוח רווח והפסד:

דוח רווח והפסד לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2021
2021 (₪) 2020 (₪)
מכירות 2,400,000 2,100,000
עלות המכירות (1,500,000) (1,300,000)
רווח גולמי 900,000 800,000
הוצאות מכירה, הפצה ושיווק (420,000) (400,000)
הוצאות כלליות והנהלה (200,000) (180,000)
רווח תפעולי לפני הוצ' אחרות 280,000 220,000
הכנסות והוצאות אחרות, נטו (100,000) (100,000)
רווח תפעולי 180,000 120,000
הכנסות (הוצאות) מימון, נטו (40,000) (20,000)
רווח לפני מיסים על ההכנסה 140,000 100,000
מיסים על ההכנסה 49,000 35,000
רווח (הפסדי) נקי 91,000 65,000

 

השלבים המרכזיים במילוי דוח רווח והפסד הם:

חישוב רווח גולמי

יש לנכות את עלות המכירות (מכר) מההכנסה הנובעת מהמכירות (הכנסה פחות הוצאה). בעת חישוב עלות המוצר כוללים פעולות הקשורות בייצור כמו חומרי גלם, כוח אדם וכדומה או בתהליך הרכש כמו הובלה, עלויות יבוא, אחסון וכו'.

 

חישוב רווח תפעולי

יש לנכות את הוצאות התפעול השוטפות מתוך הרווח או ההפסד הגולמי, לרבות הוצאות שיווק ומכירה, הנהלה, פרסום ועוד.

 

חישוב רווח (הפסד) לפני מס

יש להפחית או להוסיף הוצאות/הכנסות מימון על הרווח או ההפסד התפעולי.

 

חישוב רווח (הפסד) נקי

יש להפחית מהרווח לפני מס הכנסה את הוצאות המס.

 

כמה חשוב לדעת לשפר את המצב?

כיום בעלי עסקים ומנהלים בכירים בחברות יכולים לעקוב אחרי ביצועי העסק באמצעות מערכת הנהלת חשבונות מקוונת או בעזרת מערכת להפקת חשבוניות וקבלות דיגיטליות. עם זאת, דוח רווח והפסד מאפשר לבחון בצורה נוחה ויעילה את מקורות הרווח של בית העסק ולהסיק תובנות ומסקנות חשובות על הפעילות העסקית לפי תקופת זמן נתונה. הדוח מסייע לבעלי העסק או החברה להבין את המצב הפיננסי של העסק בזמן אמת ולקבל החלטות פיננסיות שקולות בהתאם לנתונים הכלכליים, למשל ניהול הוצאות טוב יותר. כך ניתן לשפר את הפעילות בעסק, לבחון כדאיות השקעה, רכישה או מיזוג ולהחליט על דרכים לייעול העבודה ולשיפור שורת הרווח.

ניתוח נכון ומדויק של הדוח מאפשר לבעלי עסקים לבחון את ההוצאות ולקבל החלטות כיצד לקצץ בהן, ובנוסף תוצאות הדוח מאפשרות להבין אילו מוצרים או שירותים רווחיים יותר, כיצד לשפר את רווחיות החברה ובמקביל אפשר להשוות את התוצאות לשנה או לשנתיים קודמות על מנת לבדוק האם העסק מתייעל ומשפר את ביצועיו משנה לשנה.

 

האם דוח רווח והפסד כל כך חיוני לניהול העסק?

ראוי לציין כי דוח רווח והפסד הוא דוח חשוב לכל בעלי העסקים, אך יש להבין את המבנה שלו ולהכיר את התוצאות שהוא מציג ומשקף. הדוח אינו כולל את כל הנתונים הכספיים, לרבות הוצאות שונות של העסק, לכן חשוב להשתמש בכמה כלים לצורך ניהול העסק, כולל ניהול הוצאות החברה.

אם יודעים להשתמש ולנתח את הדוח בצורה נכונה זהו כלי יעיל וחשוב לניהול נכון וחכם יותר של העסק.

 

מונחים שכדאי שתכירו

רוב העצמאים מתקשים להבין את הדוח מאחר שיש בו מושגים חשבונאיים שאינם מוכרים לציבור הרחב. כדי להבין את הדוח ולהשתמש בו בצורה אופטימלית כדאי להכיר את המונים המרכזיים הבאים:

עלות מכירה (מכר)

עלות מכר (מכירות) היא מושג נפוץ בעולם הכספים ולמעשה משתמשים במושג עלות במקום הוצאות. העלות מורכבת מסעיפי הוצאות הקשורים באופן ישיר למוצרים ולשירותים הנמכרים על ידי העסק, למשל חומרי גלם, שכר עבודה, פחת והוצאות אחרות.

 

מכירות נטו

אחד מהנתונים המרכזיים בדוח, הוא משקף את כלל המכירות וההכנסה ממכירות מוצרים או שירותים של בית העסק.

 

רווח גולמי

הרווח שנוצר לאחר חישוב ההפרש בין המכירות נטו לבין עלות המכר, ובמילים אחרות כלל ההכנסות פחות כלל ההוצאות הקשורות במוצר או השירות הנמכר.

 

רווח תפעולי

הרווח התפעולי משקף את תוצאת הרווח הגולמי פחות ההוצאות השוטפות הדרושות לתפעול העסק, למשל הוצאות כגון: פרסום, שיווק, הנהלה וכו'.

 

הכנסות הוצאות מימון

הכנסות מימון כמו הכנסות מריבית, מימוש ני"ע, רווח ממסחר במט"ח וכו'. הוצאות מימון משקפות את הוצאות העסק הקשורות למימון הפעילות.

 

רווח לפני מס

תוצאה המשקפת את הכנסות העסק לפני תשלום מיסים, כלומר הרווח המתקבל לאחר הוספת ההכנסות ממימון, כמו רווח שנותר מהשקעה בבורסה, ובניכוי הוצאות מימון כמו ריביות.

 

רווח נקי

הפער בין הכנסות העסק לבין ההוצאות בפרק זמן נתון. רווח נקי חיובי מעיד כי הכנסות החברה היו גבוהות מההוצאות שלה.