1-700-70-10-88 התחברות חודשיים חינם מ-ע-כ-ש-י-ו

פנסיית חובה לעצמאים

האם זה חובה ולמה זה כדאי?

חוק פנסיה חובה לעצמאים נכנס לתוקף בשנת 2017, החוק מחייב את כלל העצמאים במדינה להפקיד שיעור מינימלי לביטוח פנסיוני וניתן להפקיד סכומים נוספים מעבר לסכומים הקבועים בחוק וליהנות מהטבות מס משתלמות. על מי חל חוק פנסיה לעצמאים? האם כל העצמאים חייבים להפקיד לביטוח הפנסיוני? מה הסכום שיש להפקיד? אילו הטבות מס ניתנות בגין הפקדה לפנסיה כעצמאי? המומחים של Invoice4u הכינו עבורכם מדריך בנושא פנסיית חובה לעצמאים.

 

האם עצמאי חייב להפקיד לפנסיה?

במשך שנים רבות רוב העצמאים לא הפרישו כספים לפנסיה, וכאשר הם הגיעו לגיל הפרישה מהעבודה הם נותרו ללא הכנסה המאפשרת להם לחיות בכבוד. כדי לתקן את הנושא הממשלה החליטה לחייב את העצמאים להפריש כספים לביטוח הפנסיוני, במסגרת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנת התקציב 2017 ו-2018), התשע"ו-2016.

לכן, החל משנת 2017 כל עצמאי, כולל עוסק פטור או עוסק מורשה, חייב על פי חוק להפריש שיעור מינימלי להפקדה. ניתן להגדיל את ההפקדה לביטוח הפנסיוני ולקבל בעדה הטבות מס משתלמות. כדאי לדעת כי במקרה של סגירת עסק, העצמאי יכול למשוך חלק מהכסף שהוא הפריש לביטוח הפנסיוני, בכפוף לתנאים שנקבעו בחוק.

כדי לעודד את העצמאים להפריש לביטוח הפנסיוני ולדאוג לעתידם, ועל מנת להגדיל את ההכנסה הפנויה שלהם, הוחלט להפחית את דמי הביטוח הלאומי באופן דיפרנציאלי לעצמאים שהכנסתם החודשית נמוכה מסכום של 21,000 ש"ח, ובנוסף המדינה מעניקה הטבות מס נוספות.

 

חוק פנסיית חובה לעצמאים – יש דבר כזה?

חוק פנסיה חובה לעצמאי נכנס לתוקף בשנת 2017. החוק מחייב את כלל העצמאים, למעט חריגים שהוגדרו בחוק, להפקיד לחיסכון פנסיוני עד תום שנת המס בגינה מופקדים התשלומים. החובה לבצע הפקדה לפנסיה עצמאי מופיעה בסעיפים 2 עד 18 לחוק התייעלות כלכלית.

עובד עצמאי זכאי לקבל הטבות מס עבור ההפקדות שהוא מבצע לביטוח הפנסיוני. חשוב להדגיש כי חובת ההפקדה חלה על כלל העצמאים במשק, למעט המקרים הבאים:

 • העצמאי עדיין לא הגיע לגיל 21.
 • העצמאי הגיע לגיל פרישה מוקדמת, כלומר גיל 60.
 • העוסק הפך לעצמאי לפני פחות מחצי שנה.
 • העצמאי נולד לפני 31 בדצמבר 1961.

ראוי לציין כי חוק פנסיה חובה לעצמאי חל על כל העצמאים ללא תלות בגובה ההכנסות שלהם. כמו כן, ההפקדה מזכה בהטבות מס, עליהם נרחיב בהמשך המדריך, וגם עצמאים שאינם חייבים לפי החוק בהפקדה לביטוח הפנסיוני יכולים ליהנות מהטבות המס.

חוק פנסיה לעצמאים קובע כי החל מסוף שנת 2019 יוטל קנס בגובה 500 ₪ על עצמאים שלא הפרישו כספים לקופת הגמל לקצבה, בגין שנת המס הרלוונטית.

 

על מי חל חוק פנסיה לעצמאים?

הוראות חוק פנסיה חובה לעצמאי חלות על כל העצמאים במשק הישראלי, לרבות עוסק פטור או עוסק מורשה, וללא תלות בגובה ההכנסות. עצמאים שהגיעו לגיל 55 ביום 01/01/2017 אינם חייבים על פי החוק להפקיד לביטוח הפנסיוני, והחוק לא מטיל חובה לבצע הפרשה לפנסיה עצמאי גם במצבים שבהם העצמאי מתחת לגיל 21, הגיע לפרישה מוקדמת על פי ההגדרה בחוק הפרישה או שטרם חלפו 6 חודשים מיום פתיחת העסק (מיום הרישום כעוסק).

אגב, העצמאים רשאים לבחור את מוצר החיסכון הפנסיוני, ובאפשרותם להפקיד לקרן פנסיה, קופת גמל לחיסכון או לביטוח מנהלים. יש אפשרות לבחור בהפקדה לאחת מקרנות הפנסיה שנבחרו כברירת מחדל.

 

איך נקבע הסכום להפקדה?

חובה הפרשה לפנסיה עצמאי נקבעה לפי שתי מדרגות מצטברות. המדרגה הראשונה קובעת חובת הפקדה לפנסיה עצמאי עבור חלק ההכנסה החודשית עד למחצית מהשכר הממוצע במשק, וחובת ההפקה הינה בשיעור של 4.45%. המדרגה השנייה היא עבור חלק ההכנסה החודשית מעל למחצית השכר הממוצע במשק ועד לגובה של השכר הממוצע במשק, ובמדרגה זו יש חובת הפקדה לפנסיה עצמאי בשיעור של 12.55%.

ראוי לציין כי השכר הממוצע במשק בינואר 2017 עמד על 9,543 ₪, ונכון לשנת 2023 השכר הממוצע, לפי המוסד לביטוח לאומי, עומד על 11,870 ₪ לפי סעיף 2 לחוק הביטוח הלאומי.

לכן, שיעורי ההפקדה המינימליים עבור הפרשה לפנסיה עצמאי הינם:

 • עבור חלק ההכנסה שהוא עד מחצית מהשכר הממוצע במשק, כלומר עד סכום של 71,220 ₪ הראשונים בשנת המס הרלוונטית, העצמאי חייב להפקיד 4.45% מההכנסה.
 • עבור חלק ההכנסה שהוא מעל מחצית מהשכר הממוצע במשק ועד השכר הממוצע במשק, כלומר עד סכום של 142,440 ₪ בשנת המס, העצמאי חייב להפקיד 12.55% מההכנסה.
 • עבור חלק ההכנסה שמעל השכר הממוצע במשק, כלומר על כל שקל הפקדה לפנסיה עצמאי מעל ל-142,440 ₪, העצמאי אינו חייב להפקיד לביטוח הפנסיוני אך הוא רשאי לעשות זאת כדי להגדיל את החיסכון הפנסיוני שלו.

אנו מביאים בפניכם דוגמה מספרית כדי להמחיש את חישוב ההפקדה לפנסיה עבור עצמאים, בהתאם לחוק פנסיה לעצמאים:

נניח וההכנסה השנתי שלכם היא 180,000 ₪, כלומר ממוצע חודשי של 15,000 לחודש.

עד גובה ההכנסה השנתית שיעור ההפקדות בהתאם לחוק סכום הפקדה שנתי (₪)
1 ש"ח עד 71,220 ש"ח 4.45% 3,169.29
71,221 ₪ – 142,440 ש"ח 12.55% 8,938.11
כל שקל מעל 142,441 ש"ח אין חובה 0

 

בדוגמה זו, סה"כ ההפקדות לביטוח הפנסיוני בשנה הוא 12,107.4 ₪.

 

אילו הטבות מס קיימות לעצמאיים?

במסגרת חוק פנסיה לעצמאים נקבעו מספר הטבות אטרקטיביות עבור העצמאים. ראוי לציין כי כל עצמאי שחוסך לפנסיה זוכה לתמיכה מהמדינה באמצעות הטבות מס, ויש שתי הטבות מס הרלוונטיות לעצמאים:

הטבת זיכוי – הטבה זו מקנה לעצמאים החזר כספי מהמס המשולם בפועל.

הטבת ניכוי – הטבה זו מקנה לעצמאים הקטנת הכנסה בגינה משלמים מס.

העצמאי רשאי להפקיד 16.5% מההכנסה החייבת לביטוח הפנסיוני, בכפוף לתקרה הקבועה בתקנות המס, וליהנות מהטבות המס כאשר 5.5% מההפקדה מופנים לטובת זיכוי מס ו-11% מופנים לטובת ניכוי מס.

בנוסף לזאת, העצמאים יכולים להפקיד עד 3.5% נוספים מההכנסה שלהם, יש מגבלה של 2.5 פעמים השכר הממוצע במשק, לצורך רכישת ביטוח אובדן כאשר עבודה, ובכך מקבלים זיכוי מס נוסף. אם העצמאי מנצל את הטבת המס עבור הפקדה לכיסוי למקרה של אובדן כושר עבודה, יוכרו 16% ולא 16.5% מההכנסה החייבת.

 

כיצד השתנו הטבות המס בעקבות חוק פנסיית חובה לעצמאים?

בעקבות חוק הפנסיה לעצמאים הטבות המס השתפרו:

 • הזיכוי על ההפקדה לקרן פנסיה עלה משיעור של 16% ל-16.5%, כל עוד העצמאי לא ניצל הטבת מס לרכישת כיסוי אובדן כושר עבודה.
 • הטבת המס בגין הפרשה לקרן השתלמות היא עד 4.5% מההכנסה של העצמאי, ללא הפחתה בשיעור 2.5% מסכום ההפקדה כפי שהיה טרם כניסתו לתוקף של חוק הפנסיה לעצמאים.
 • יש הטבות מס הניתנות עבור הפקדות של סכומים הגבוהים משיעור ההפקדות המינימליות.
 • עצמאי המפקיד לביטוח פנסיוני ובוחר לקבל את הטבת הניכוי על התקרה המזכה, ייהנה מהפחתה בשיעור של עד 17.83% בגובה דמי הביטוח הלאומי ודמי ביטוח בריאות.

 

מה קורה במידה ואני שכיר ועצמאי?

כל עצמאי שכיר, כלומר עצמאי המועסק במקביל גם כשכיר, חייב להפקיד ולהפריש כספים בעצמו לביטוח הפנסיוני, רק במקרה שהמעסיק שלו מפריש סכום נמוך מהסכום שעליו להפריש כעצמאי, בהתאם לגבה הכנסותיו מהעסק, ויש להפריש עד לסכום זה. מומלץ להיוועץ עם רואה חשבון כדי לחשב את גובה ההפקדה שעל עצמאי שכיר להפריש לביטוח הפנסיוני.