1-700-70-10-88 התחברות חודשיים חינם מ-ע-כ-ש-י-ו

טופס 857

כל הפרטים החשובים על טופס 857

מה זה טופס 857? מה התפקיד של הטופס הייעודי? מי צריך למלא את הטופס? מדוע מגישים טופס זה במסגרת אישור שנתי ניכוי מס במקור? ממי אפשר לקבל עזרה אם מתקשים במילוי הטופס או במידה ויש דבר מה שאינו ברור במסמך? כיצד להגיש את הטופס ומתי? 

ובכן, במשפט אחד טופס 857 מהווה אישור שנתי על ניכוי מס הכנסה מתשלומים החייבים בניכוי מס במקור. הטופס הייעודי מרכז את התשלומים החייבים במס אשר הלקוחות של הנישום שילמו בשנת המס הרלוונטית. לכן, הטופס מהווה אישור שנתי על ניכויי מס הכנסה מתוך התשלומים שחייבים בניכוי מס במקור, ובפועל מי שמשלם את המס הוא הלקוח למרות שהנישום מקבל התשלום הוא זה שצריך לשלם את המס בגין ההכנסה שהוא הפיק.

מה תפקידו של טופס 857?

באופן כללי, טופס 857 הוא אישור על ניכוי מס במקור מתשלומים החייבים בניכוי מס במקור. אחת מהדרכים לגביית מס הכנסה בישראל מעסקים ומעצמאים הינה באמצעות ניכוי מס במקור, את המס מנכים מתוך התשלומים שלקוחות העסק משלמים. עצמאים יכולים להגיש בקשה לקבלת פטור או להקטנת שיעור ניכוי המס במקור מהתשלומים שהם מקבלים מהלקוחות שלהם.

הניכוי במקור מהכנסות העסק (הכנסות שאינן שכר) הן אמצעי לתשלום מס על חשבון שנת המס הקלנדרית, מעבר לתשלום החל באמצעות פנקס מקדמות מס. את מקדמות המס העצמאי משלם ישירות למס הכנסה לעומת הניכוי במקור שנעשה על ידי מי שמשלם או אחראי לתשלום. צו 27 של שר האוצר (באישור של ועדת הכספים) קובע את התשלומים והמשלמים עליהם חלה חובת הניכוי במקור. מי שניכה מס במקור חייב לספק אישור על הניכוי, כולל אישור שנתי בסוף שנת בהמס, למי שנוכה ממנו המס בעת העברת התשלום. באישורים אלה מפורט הסכום ששולם לצד הסכום שנוכה במקור. עצמאי שסכומי מס נוכה במקור מהתשלומים שהוא קיבל חייב לדאוג לקבל את האישורים השנתיים מלקוחותיו, כלומר עליו לדאוג לקבלת טופס 857, ויש לשמור עליהם ולהגיש אותם לפקיד השומה, בהתאם לדרישתו.

כדאי לדעת כי החל משנת 2017 הוחלט להעניק פטור מלא מניכוי מס במקור לעצמאים שפותחים תיק חדש במס הכנסה, כל עוד הסיווג שלהם במע"מ הינו עוסק פטור. סעיף 166 לפקודת מס הכנסה מחייב את מי שמנכה מס במקור להגיש דוח שנתי המפרט את תשלום ההכנסה שבה בניכוי מס במקור.

מעבר לדרישה לנכות מס במקור מתשלום לעסקים, יש מקרים נוספים שבהם מנכים מס במקור, ואחת מהדוגמאות שרוב האנשים מכירים היא ניכוי מס משכר העבודה בקרב שכירים. המעסיק מנכה מס במקור משכר עובדיו לכן הוא חייב על פי התקנות להמציא אישור לעובד על ניכוי המס והשכיר יכול למלא בקשה לקבלת החזרי מס אם ניכו ממנו מס יתר, מקרה אופייני לעובד שכיר המועסק בשתי עבודות.

מדוע מגישים טופס 857 במסגרת ניכוי מס במקור?

הטופס מפרט את הפרטים שעל המשלם, כלומר המנכה שהוא זה שחייב בניכוי מס במקור, לרשום על גבי האישור לניכוי מס במקור, על פי הנדרש בתקנות מס הכנסה (אישור בדבר ניכוי במקור), התשמ"א-1980. את האישור מוסרים למי שנוכה ממנו מס במקור והטופס כולל פירוט של סך התשלומים, כולל מע"מ, והמס שנוכה במהלך שנת המס.

כאשר עצמאים מגישים את הדוח השנת למס הכנסה, פקיד השומה יחשב את שיעור המס שחל עליהם לשלם בהתאם להכנסה החייבת. פקיד השומה יפחית מתוך ההכנסה החייבת את המס אשר נוכה במקור מהתשלומים שהועברו לנישום על ידי לקוחותיו, לכן יש להגיש את טפסי 857, כמובן מכל הלקוחות שניכו מס במקור. פקיד השומה יבצע חישוב להערכת גובה המס שעל העצמאי לשלם, אם המס שנוכה במקור גבוה מהמס שהנישום צריך לשלם הוא יכול לדרוש החזר ממס הכנסה. אם בחישוב של פקיד השומה עולה כי הנישום צריך להשלים את ההפרש, הנישום צריך לשלם את היתרה במסגרת הדוח השנתי.

איך ממלאים את הטופס?

הטופס מורכב מארבעה חלקים עיקריים:

  • פרטי המשלם, הקבלן או המזמין.
  • אישור על תשלום בשנת המס הרלוונטית כולל סוג התשלום.
  • פרטי התשלום.
  • הצהרה וחתימה.

ממי מקבלים עזרה במידה ומשהו בטופס לא ברור?

בשל מורכבות הנושא מומלץ לפנות לרואה חשבון או ליועץ מס. יש אפשרות לקבל סיוע והדרכה גם באתר רשות המיסים.

מי צריך למלא טופס 857?

  • לקוחות של עוסקים מורשים המנכים מס במקור מהתשלום חייבים למלא את הטופס.
  • מעסיקים שיש להם עובדים (תיק ניכויים במס הכנסה וביטוח לאומי).
  • קבלנים וחברות בנייה.
  • משלמים שונים על פי תקנות מס הכנסה בדבר ניכוי במקור.