1-700-70-10-88 התחברות חודשיים חינם מ-ע-כ-ש-י-ו

הגדרת שיטה חשבונאית לדיווח על ההכנסות – מזומן או מצטבר

הגדרת שיטה חשבונאית לדיווח על ההכנסות במערכת invoice4u – שיטת מזומן או מצטבר

מאת רו"ח יורם שיפר

החוק מכיר שתי שיטות של דיווח: שיטת מזומן והשיטה המצטברת.

שיטת מזומן – ההכרה בהכנסה או בהוצאה תחול רק עם ביצוע תשלום שנפרע בפועל.

שיטה מצטברת – ההכרה בהכנסה או בהוצאה תוכר עם בצוע העסקה ויצירת החבות של הלקוח כלפי העסק גם אם לא התבצע תשלום כלשהו.

ובפשטות: בשיטת המזומן, תקבול ייחשב כהכנסה רק עם קבלת התשלום בפועל.

בשיטה המצטברת, גם אם לא נעשה תשלום בפועל או גם אם התשלום דחוי, ביצוע העסקה נחשב להכנסה.

מה המשמעות של "ייחשב כהכנסה"?

כאשר תקבול נחשב להכנסה, נוצרת חבות מס הכנסה ומע"מ בגין סכום זה, ויש לשלם במועד זה את המיסים החלים על התקבול. בהמשך יובהר נושא זה והקשר בין התקבול והחשבונית.

ויהיה, כמובן, מי שימשיך לשאול: מה, כל אחד בוחר את שיטת הדיווח שנוחה לו? שאלה טובה, שיש לגביה התייחסות בחקיקה השיפוטית:

כל עסק אשר מחזיק מלאי, בית מסחר, בית מלאכה, מפעל וכדומה, חייב לדווח על הכנסה בשיטה המצטברת. לעומת זאת, בעלי מקצועות חופשיים ונותני שירותים אשר לא מחזיקים מלאי, רשאים לדווח בשיטת המזומן.

טוב ויפה, אם כך מה היא הפעולה שמייצרת את ההכרה בהכנסה?

הוצאת חשבונית מס או חשבונית מס/קבלה!

כל מסמך אחר (קבלה למשל) אינו נחשב ליוצר הכנסה לצרכי דיווח (למע"מ, מקדמות מס וכדומה).

דוגמא להכרה בשיטה מצטברת: בעל חנות ספרים מכר סחורה ולא קיבל תשלום – עליו להוציא חשבונית עם מסירת הסחורה ולדווח על החשבונית בספרי החשבונות שלו, לרבות תשלום מע"מ ומקדמות בגין הכנסה זו, וזאת למרות שטרם התקבל בגינה תשלום כלשהו. אכן, במקרה זה בניגוד לשיטת המזומן, בעל העסק מממן עבור המדינה את תשלומי המיסים הללו.

לסיכום, יש לרשום בהגדרות:
החשבון שלי  >  הגדרות עסק

להגדיר "מצטבר" במידה והינך מפיק חשבוניות מס ללקוחות.

או להגדיר "מזומן" במידה והינך מפיק חשבונות עסקה ללקוחות.

חשוב / רצוי להתייעץ עם רואה החשבון שלך בעניין זה!