1-700-70-10-88 התחברות חודשיים חינם מ-ע-כ-ש-י-ו

אישור ניכוי מס במקור וניהול ספרים

מה זה ניכוי מס במקור וניהול ספרים? האם כל עסק צריך לנכות מס במקור? איך מחדשים אישור על ניכוי מס במקור וניהול ספרים? המומחים של Invoice4u עונים על כל השאלות בנושא ניכוי במקור וניהול ספרים. Invoice4u היא תוכנה מובילה ומתקדמת להפקת חשבוניות דיגיטליות וירוקות, באמצעותה העסק שלכם יכול להתייעל, למזער הוצאות, לשפר את השירות ללקוחות ולהתנהל במקצועיות.

מה זה ניכוי מס במקור?

אחת הדרכים לתשלום מס הכנסה על חשבון התשלומים לשנת המס השוטפת, ובנוסף על תשלומי המקדמות, היא באמצעות ניכוי מס במקור. הניכוי במקור נעשה על ידי מי שמשלם או מי שאחראי על התשלום לעסק שלכם, בניגוד לדרך שבה אתם משלמים את מקדמות מס הכנסה באמצעות שובר התשלומים הנשלח אליכם בתחילת השנה. ניכוי במקור הוא מונח חשבונאי המתייחס לחובה חוקית על מי שמשלם להעביר ישירות למס הכנסה חלק מהתשלום המגיע למוטב, כלומר לעסק שלכם.

אמנם, תשלומים למס הכנסה צריכים להתבצע דרך העסק שלכם, כלומר מקבל התשלום, אך בפועל מי שמעביר חלק מסכום התשלום שמגיע לכם הוא המשלם. למעשה, ניכוי מס במקור מהווה סוג של תשלום מקדמות למס הכנסה, והניכוי מתבצע במקור, כלומר מנכים מס עוד לפני שהכסף עובר אליכם (בעלי העסק).

מאחר ואתם משלמים גם מקדמות למס הכנסה באמצעות שובר התשלומים שנשלח אליכם, תוכלו לקבל החזרי מס אם שילמתם יותר מס ממה שפועל עליכם לשלם למס הכנסה. אם לאחר הגשת הדו"ח השנתי פקיד השומה מגלה שעליכם לשלם הפרש, התשלומים שבוצעו באמצעות ניכוי המס במקור ייזקפו לזכותם וכך תקטינו את ההפרשים שעליכם להעביר לרשות המיסים.

מה זה אישור ניהול ספרים?

אישור ניהול ספרים הוא אישור המופק על ידי רשות המיסים בישראל, ומטרתו לאשר שהעסק שלכם פועל באופן תקין ועומד בדרישות החוק השונות בכל מה שקשור לניהול התיקים של העסק ברשויות המס. חשוב לציין כי כל בעלי העסקים בארץ חייבים לנהל נכון ועל פי התקנות את פנקסי החשבונות, וזאת לפי דרישת מס הכנסה ומס ערך מוסף. החובה לנהל את ספרי החשבונות של העסק נקבעה בתקנות מס הכנסה (ניהול ספרי חשבונות), תשל"ג-1973, ובתקנות מס ערך מוסף (ניהול פנקסי חשבונות), תשל"ו -1976.

האישור על ניהול ספרים נדרש ברוב המקרים על ידי גופים ציבוריים מאחר ואלו חייבים לבדוק את האישור של הספקים איתם הם עובדים, בדומה לבדיקה של אישור על ניכוי מס. גם ארגונים ובתי עסק גדולים דורשים מספקים שלהם להציג את האישור כדי לוודא כי הספק מתנהל על פי החוק ותקנות המס וכדי למזער סיכונים.

ספרי החשבונות חייבים לכלול רישום מלא של הפקת חשבוניות מס ללקוחות, כמובן בהתאם לצורת ההתאגדות העסקית (עוסק מורשה או חברה בע"מ), ועוסק פטור נדרש להפיק קבלות מאחר והוא אינו רשאי לגבות מע"מ מהלקוחות ואינו רשאי לקזז מע"מ תשומות. בספרי החשבונות של העסק יש לעדכן כל הכנסה וכל סכום שנגבה מהלקוחות ובנוסף יש לרשום את הוצאות העסק ולשמור את הקבלות בצד. הרישום בספרי החשבונות כולל כל סכום שהתקבל בבית העסק כגון מזומן, שיקים כולל שיק דחוי, מקדמות על חשבון, שוברי תשלום באמצעות כרטיסי אשראי, העברות באפליקציות תשלומים וכו'. את רישום הסכומים המתקבלים בעסק יש לבצע מיד עם קבלת התגמול ובמקביל יש לעדכן את המלאי.

יש לציין כי עוסק פטור חייב גם הוא לנהל ספרי חשבונות על פי פקודת מס הכנסה והוראות מס ערך מוסף, אלא אם הוא קיבל פטור מחובת הדיווח או הקלה מסוימת בניהול הספרים, כל עוד הוא קיבל אישור בכתב מפקיד השומה.

דוגמאות לניכוי מס במקור

  • לקוח מנכה מס במקור מהתשלום שעליו להעביר לספק בגין עסקה שבוצעה בין הצדדים, במקרה שבו הלקוח נדרש מרשויות המס לנכות מס במקור מתשלומים שעליו להעביר לספקים, וכל עוד אין לספק פטור מהניכוי במקור.
  • בנקים מנכים מס במקור על דיבידנד שקיבל בעל חשבון המנהל תיק השקעות בניירות ערך.
  • מעסיק נדרש לנכות מס במקור משכר עובדיו, כמו כן עליו להעביר את הסכום ישירות למס הכנסה.
  • ניכוי מס במקור בשותפות כאשר חלה חובה על שותף אחד לפחות לנכות מס.
  • ניכוי מס על ידי מוסדות ציבור כמו בתי חולים, רשויות מקומיות ועוד.

האם כל עסק חייב לנכות מס במקור?

סעיפים 162 עד 173 לפקודת מס הכנסה קובעים את חובת ניכוי המס במקור, ומכוח סעיפים אלה נקבעו תקנות וצווים שונים. התקנות מפרטות את כללי הניכוי במקור.

ראוי לציין כי רשות המיסים החליטה בשנת 2017 להעניק אישור לפטור מניכוי מס במקור לכל מי שפותח תיק חדש במס הכנסה, כל עוד הסיווג של העצמאי הוא עוסק פטור.

החובה לנכות מס במקור מפורטת בפקודת מס הכנסה, והסעיפים השונים קובעים על מי חלה החובה. במהלך השנים חלו שינויים רבים בפקודת מס הכנסה, וכדאי לעקוב אחר העדכונים השונים כדי לדעת האם העסק חייב לנכות מס במקור או לא.

באופן כללי, יש לנכות מס מרוב ההכנסות, לרבות שכר חודשי של עובדים, הכנסות המגיעות משכירות, מפרסים ומהגרלות, הכנסה מדיבידנדים וממענקים ועוד. עם זאת, הגורם החייב בניכוי המס משתנה, וגם הסכום אותו מנכים מההכנסה משתנה ממקרה למקרה, ותלוי בסוג ההכנסה.

חשוב לדעת כי פקיד השומה דורש מעסקים חדשים שיעור מסוים של מס במקור, אך לאחר שהעסק מגיש דוחות בזמן ומוכיח התנהלות תקינה שיעור ניכוי המס פוחת וניתן לשלוח בקשה לאיפוס שלו. כאשר עובדים מול גופים גדולים עניין ניכוי המס עשוי להיות מורכב לכן כדאי לבעלי העסקים לעשות הכול כדי להביא לביטול הדרישה לנכות מס במקור.

פקודת מס הכנסה קובעת את החובה לניכוי המס במקור מתשלומים בעד שירותים או נכסים, כאשר ניכוי המס נועד כאמצעי לגביית מס הכנסה. את סכום הניכוי מעבירים ישירות למס הכנסה, בסמוך למועד התשלום, וכלי זה מאפשר לפקיד השומה לגבות מקדמות מס לפני הזמן ולהבטיח את גביית המס. חשוב להדגיש כי החובה לנכות מס במקור חלה רק על מי שמחזור העסקאות שלו גבוה מ-5.3 מיליון ₪ וכן על כל עסק, עצמאי וחברה, ש/חייבים בניהול חשבונות בשיטה כפולה.

זהו נושא יחסית מורכב ומבלבל, לכן כדאי להיעזר ברואה חשבון או ביועץ מס כדי לעשות סדר ולבדוק האם העסק שלכם חייב בניכוי מס במקור. עסק שלא מקפיד על חובת הניכוי צפוי להסתבך עם רשות המיסים, ומס הכנסה ינקוט נגד העסק הליכים שונים מאחר ומדובר בעבירה חמורה.

האם קיימים פטורים או הפחתות?

יש אפשרות לקבל פטור מניכוי מס במקור. אם העסק שלכם קיים כמה שנים, הוא  מוכר ברשויות המס ואתם מנהלים נכון את ספרי החשבונות, מקפידים על דיווחים שוטפים בזמן ומעבירים תשלומים באופן תקין – ניתן לפנות לפקיד השומה ולקבל זכאות לפטור מניכוי המס במקור. כאמור, משנת 2017 עוסק פטור לא נדרש לניכוי מס במקור, וכיום גם עסקים קטנים וחדשים יכולים לקבל את הפטור. אם הנתונים אינם מזכים את העסק שלכם בקבלת פטור מניכוי במקור עדיין כדאי להגיש בקשה לפקיד השומה כדי להקטין את גובה הניכוי.

חשוב לזכור כי במעמד הפקת חשבוניות ללקוחות, גם אם הלקוח ניכה מס במקור מהתשלום, עליכם להפיק חשבונית עם הסכום המלא והמקורי, מאחר ועל פי התקנות הלקוח שילם לכם את מלוא הסכום ואת חלק הניכוי הוא העביר מס הכנסה, ועליכם לקזז את סכומי הניכוי ששולמו למס הכנסה בסוף שנת המס.